036-5370738

OR/OV

De Ouderraad

De ouderraad is officieel het bestuur van de Katholieke Oudervereniging van De Lettertuin. Alle ouders/verzorgers zijn automatisch lid van de oudervereniging na inschrijving van hun kind op school en betalen hiervoor een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad bestaat uit maximaal veertien ouders. Zij worden benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering, die eenmaal per jaar wordt gehouden.

Het voornaamste doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen. Dit uit zich vooral in het meedenken en -helpen bij activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst- en Paasviering, carnaval, schoolontbijt, schoolreisjes, sportdag, Kinderboekenweek en eindfeest. De ouderbijdrage, de bijdrage voor het schoolreisje en de bijdrage voor het kamp worden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

De ouderraad staat open voor alle vragen en opmerkingen en stelt uw ideeën erg op prijs. U kunt e-mailen naar ouderraad.kbslettertuin@gmail.com of een briefje in de brievenbus in de hal op school doen. Aanspreken op het schoolplein kan natuurlijk ook.

De ouderraad vergadert minimaal zes keer per jaar. Deze vergaderingen worden door één leerkracht bijgewoond. De data staan vermeld in de jaarkalender.

Vrijwillige ouderbijdrage

De kosten voor schoolse activiteiten die niet onder de bekostiging van de overheid vallen, worden uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Het is een vrijwillige en onmisbare bijdrage die we jaarlijks aan ouders vragen. De ouderraad int naast deze bijdrage ook de kosten voor het schoolreisje in groep 1 t/m 7 en het schoolkamp in groep 8.

Voor schooljaar 2022-2023 zijn de volgende bedragen vastgesteld:
Ouderbijdrage €15,- of €25,- naar keuze
Schoolreisje €32,50
Schoolkamp €60,-

Op de algemene ledenvergadering in september 2023 worden de nieuwe bedragen vastgesteld voor schooljaar 2023-2024.

Mocht de betaling van de ouderbijdrage en het schoolreisje of -kamp een probleem zijn, dan kunnen ouders dit vertrouwelijk bespreken met de penningmeester van de ouderraad of de directeur. Hoe dan ook doen alle kinderen mee!