036-5370738

Happy Kids

Algemene informatie voorschool Happy Kids Almere

Happy Kids Almere heeft al sinds 1 september 2014 een voorschool binnen KBS de Lettertuin. In deze groep is plek voor 16 kinderen. Onze voorschool biedt een passend aanbod voor kinderen van twee tot vier jaar, waar ieder kind de mogelijkheid heeft zich optimaal te ontwikkelen op sociaal, emotioneel, fysiek en intellectueel gebied/niveau. De nadruk ligt bij de voorschool op drie belangrijke doelen:

    • Ontmoeten, spelen en leren: heeft als doelstelling de brede ontwikkeling van alle peuters te stimuleren. Dit heeft betrekking op zowel de motorische-, sociale-, emotionele-, cognitieve-, creatieve-, als de taalontwikkeling.
    • Volgen en signaleren: heeft als doelstelling ieder kind op een systematische, methodische wijze te volgen in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden. En, mocht daartoe aanleiding zijn, zorg te dragen voor een gerichte signalering.
    • Afstemmen met de ouders: heeft als doelstelling het uitwisselen van informatie en overleg met de ouders. De ouders kunnen met diverse vragen m.b.t. opvoeding en problemen bij de voorschool terecht.
De Voor- en Vroegschoolse Educatie: VVE programma
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen peuters een goede start maken op de basisschool. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar. Er zijn diverse programma’s voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstand, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Onze voorschool werkt met het programma Uk & Puk. Dit programma is gericht op kinderen met een (taal)achterstand, maar het is ook goed voor de taalontwikkeling van alle peuters. Wij vinden het belangrijk dat de peuters, die van onze groep naar de basisschool gaan, taalvaardig zijn. De kinderen worden voorbereid op de basisschool, zodat zij niet met een achterstand hoeven te beginnen.
Uk & Puk werkt met vaste thema’s. De activiteiten zijn gericht op peuters en stimuleren de spraak- en taalvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Spelen staat centraal in Uk & Puk. Met spelen ontdekt het kind en spelen is groeien, de kinderen leren via deze weg nieuwe vaardigheden, door actief bezig te zijn en door lekker te spelen dus!

Tijden

Wij bieden de volgende dagen en tijden aan:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend

X

X X X

X

Middag

vrij

X vrij X

vrij

Ochtenddeel: 8:15 tot 12:15

Middagdeel: 13:00 tot 17:00

Wij adviseren ouders minimaal 2 dagdelen af te nemen, dit i.v.m. het wennen op de groep en zich deel van de groep voelen.

U kunt uw voorkeur  m.b.t. de dagen en dagdelen aangeven, wij doen ons best om hieraan te voldoen maar wij kunnen niet garanderen dat wij uw kind kunnen plaatsen i.v.m. de bezetting. Tijdens een intake gesprek zullen wij de definitieve dagen met u afstemmen.

Dagindeling

Jonge kinderen hebben behoefte aan structuur. Ze krijgen hierdoor houvast en grip op de grote wereld om zich heen. Wij werken met dagritme kaarten, zo proberen wij de dag voorspelbaar te laten verlopen voor de kinderen. Ook zingen wij bij de overgang van activiteiten een liedje, kinderen zullen snel herkennen wat er te gebeuren staat.

Welkom

Ouders en kinderen komen binnen en worden welkom geheten door de PM’ers, er is ruimte om de bijzonderheden van het kind door te geven aan de PM’er. Het meegebrachte fruit en drinken wordt in de fruitschaal gedaan en de tas en jas worden opgeruimd door de ouders en het kind. Er staan materialen klaar op de tafels zodat de ouders de ruimte hebben om nog even de aandacht aan hun kind te geven en rustig afscheid kunnen nemen van hun kind. Als de ouders de groep hebben verlaten mogen de kinderen van tafel en nog even vrij spelen, zo kunnen zij nog even acclimatiseren. Hierna gaan wij het dagdeel starten met een kring.

Kring

Omdat rituelen belangrijk zijn voor peuters zingen wij iedere kring het ‘Goedemorgen’ of ‘Goedemiddag’ liedje. In de kring doen wij diverse activiteiten, zoals zingen, voorlezen, met elkaar praten over het thema of wat het kind thuis meemaakt en nemen wij kort de dag door. Ook wijzen wij iedere dag een hulpje aan, dit kindje helpt ons met bijvoorbeeld de tassen pakken.

Zelf spelen en sociale contacten leggen

Vrij spel is nog erg belangrijk voor peuters, ze hebben nog een korte spanningsboog. Peuters krijgen door het contact met hun leeftijdsgenootjes de kans om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Voor en vroegschoolse educatie (vve) en andere gerichte activiteiten

Wij werken iedere dag aan opdrachten uit het thema boek van Uk & Puk. Wij doen VVE opdrachten in de meeste gevallen in klein samengestelde groepjes onder begeleiding van een VVE gecertificeerd pedagogisch medewerker. Zo krijgt ieder kind de aandacht, en is het voor veel kinderen makkelijker om zichzelf te uiten in een klein groepje.

Verder doen wij gerichte activiteiten welke bij het thema aansluiten zoals liedjes aanleren, versjes, boeken lezen, knutselen. Zo proberen wij verdieping aan te bieden binnen het thema.

Samen eten en drinken

Wij hebben een gezamenlijk eetmoment aan tafel. Eerst ruimen wij samen de groep op met de kinderen en wassen onze handjes. Ieder kind neemt een stuk fruit mee, deze schillen wij en doen we op een grote schaal. Zo leren de kinderen wat delen is en neemt het groepsgevoel toe. Wij vinden taalontwikkeling erg belangrijk, wij lezen dan ook vaak een boek voor aan tafel en vormt een aanleiding tot een beginnend gesprek.

Zindelijkheid training

Na het fruit eten is er tijd worden de luiers gecontroleerd, kinderen worden alleen verschoond als ze erg nat zijn of een vieze luier hebben. Kinderen die eraan toe zijn naar gaan naar het toilet. Wij werken met een beloningssysteem om het zindelijk worden extra aantrekkelijk te maken. Ook leren wij uw kind om de hygiëne regels in acht te nemen, dus handjes wassen na het toiletbezoek.

Bewegen

We streven ernaar om iedere dag buiten te spelen of te gymmen. Wij vinden beweging erg belangrijk bij Happy Kids Almere, ook bij de peuters.

Ophalen

Een kwartier voor de eindtijd doen wij de deur open. Ouders komen hun kind weer ophalen. Er is tijd voor een kort gesprekje, wat het kind heeft gedaan en of er bijzonderheden zijn.

Recht op vergoeding

Wij zijn een gesubsidieerde voorschool, dus voor ieder kind hebben wij een passend aanbod!

Door de nieuwe wetgeving kunt u kinderopvang toeslag aanvragen bij de belastingdienst voor de voorschool. Dit is van toepassing voor werkende ouders.

Als u of uw partner geen inkomen heeft dan heeft u recht op een gesubsidieerde plek voor uw kind. Dit is sowieso voor 2 dagdelen, bij afgifte van een VVE verklaring is dit 4 dagdelen. Wij berekenen de eigen bijdrage n.a.v. het gezamenlijke huishoud inkomen.

Verdere informatie over de voorschool vindt u in de downloads hieronder en op de website van Happy Kids www.happykidsalmere.nl.