036-5370738

MR

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan, waarin gekozen afgevaardigden van het team en de ouders zitting hebben voor de periode van 2 jaar. De MR kan invloed uitoefenen op bepaalde beleidsgebieden van de school, zoals de financiële kant, de onderwijsinhoudelijke kant, passend onderwijs en Arbo zaken. Deze invloed bestaat uit advies- en/of een instemmingsrecht. De MR vergadert ongeveer één keer in de 6 weken.Onze medezeggenschapsraad maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die het overleg voert met het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland / Veluwezoom.

Het reglement, dat als leidraad voor de MR dient, is over genomen van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda’s voor de vergaderingen zijn van te voren ter inzage op te vragen bij de notulist.

De vergaderdata kunt u vinden op de jaarkalenderDe medezeggenschapsraad van KBS De Lettertuin bestaat uit 4 leden, te weten 2 ouders en 2 leerkrachten:

Namens het personeel:
•Cora Dissen
•José den Dubbelden

 Namens de ouders:
•Marjolein den Broeder
•Rachel Hanon (secretariaat)

E-mail naar: mr@kbslettertuin.nl