036-5370738

Happy Kids

Algemene informatie peuteropvang Happy Kids Almere
Happy Kids Almere heeft nu ook per 1 september 2014 een peuteropvang geopend binnen de school KBS de Lettertuin. In deze groep is er plek voor 16 kinderen. Onze peuteropvang biedt een passend aanbod voor kinderen van twee tot vier jaar, waar ieder kind de mogelijkheid heeft zich optimaal te ontwikkelen op sociaal, emotioneel, fysiek en intellectueel gebied/niveau. De nadruk ligt bij de peutergroep op drie belangrijke doelen:

    • Ontmoeten, spelen en leren: heeft als doelstelling de brede ontwikkeling van alle peuters te stimuleren. Dit heeft betrekking op zowel de motorische-, sociale-, emotionele-, cognitieve-, creatieve-, als de taalontwikkeling.
    • Volgen en signaleren: heeft als doelstelling ieder kind op een systematische, methodische wijze te volgen in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden. En, mocht daartoe aanleiding zijn, zorg te dragen voor een gerichte signalering.
    • Afstemmen met de ouders: heeft als doelstelling het uitwisselen van informatie en overleg met de ouders. De ouders kunnen met diverse vragen m.b.t. opvoeding en problemen bij de peuteropvang terecht.
De Voor- en Vroegschoolse Educatie: VVE programma
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen peuters een goede start maken op de basisschool. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar. Er zijn diverse programma’s voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstand, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Onze peuteropvang werkt met het programma Puk & Ko. Dit programma is gericht op kinderen met een (taal)achterstand, maar het is ook goed voor de taalontwikkeling van alle peuters. Wij vinden het belangrijk dat de peuters, die van onze groep naar de basisschool gaan, taalvaardig zijn. De kinderen worden voorbereid op de basisschool, zodat zij niet met een achterstand hoeven te beginnen.
Puk & Ko werkt met vaste thema’s. De activiteiten zijn gericht op peuters en stimuleren de spraak- en taalvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Spelen staat centraal in Puk & Ko. Met spelen ontdekt het kind en spelen is groeien, de kinderen leren via deze weg nieuwe vaardigheden, door actief bezig te zijn en door lekker te spelen dus!
Informatie tussen schoolse opvang (tso)
De tso wordt verzorgd door de pedagogische medewerkers van Happy Kids, waarmee al lange tijd een goede samenwerking hebben. Zij werken als volgt:
  • Groep 1-3 eet om 12.00 uur een broodje in het peuterspeelzaal lokaal in onze eigen school. Na de lunch vertrekken zij met de medewerkers van Happy Kids naar de locatie naast de school, de schoolwoningen, Zonnebloemweg 74, om daar lekker te gaan spelen.
  • Groep 4-6 gaat om 12.00 uur mee met de overblijfmedewerkers naar de locatie Zonnebloemweg 74.
  • Groep 7-8 gaat om 12.00 uur mee met de overblijfmedewerkers naar de locatie Edelhertweg 3, aan de overkant van de weg.
U gaat een contract aan voor een jaar, met de mogelijkheid tussentijds op te zeggen. De opzegtermijn is een maand. De prijs wordt elke maand afgeschreven. Het maandbedrag is berekend over de verhouding tussen 12 maanden in een kalenderjaar en 10 maanden in een schooljaar (afgenomen dagen x 40 schoolweken x € 3 / 12 maanden per jaar)
Verdere informatie over de tso en peuterspeelzaal vindt u in de downloads hieronder en op de website van Happy Kids www.happykidsalmere.nl.